Log in Register

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Monday, June 24, 2019
Mua trả góp nhà tại Sunshine Venicia dungquoc như thế nào?

Mua trả góp nhà tại Sunshine Venicia dungquoc như thế nào?

nh­n đËnh vË th¿ dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2

Sunshine Venicia Qu­n 2 đưãc giÛi chuyên giá đánh giá là s½ trß ra dñ án căn hÙ cao c¥p h¡ng sang ti¿p theo đưãc mß bán ß thË trưÝng BDS qu­n 2, cå kh£ năng là khu vñc đô thË mÛi Thç Thiêm. Theo thông tin mà QuÑc Dũng Blog c­p nh­t đưãc të chç đ§u tư thì dñ án này ocfn có kh£ năng đưãc chào bán trưÛc c£ dñ án đã triÃn khai trưÛc đó trong cùng vÛi khu vñc - Riverfront Residences và t¡i gian chào bán dñ sáng vào quý 3 năm 2019.

Đưãc xây bßi chç đ§u tư m¡nh và uy tín vÁ BDS thành đëng chÉ chç đ§u tư mà ngay c£ Nhïng Quý khách t¡o đòi hÏi mua nh±m t¡i lâu dài cũng lý thú chú ý l¡i vË trí cça căn hÙ Sunshine Venicia qu­n 2. bßi nhiên, bài vi¿t sau đây, QuÑc Dũng Blog s½ chia s» tÛi Khách hàng Các thông tin trÍng điÃm t¡o liên quát l¡i vË trí cça dñ án l¡ ß Thç Thiêm này, hi vÍng s½ mang đ¿n Nhïng thông tin hïu nghi nh¥t dành quý vË.

vË trí cça dñ án Sunshine Thç Thiêm ß đâu?

du an sunshine venicia

Theo thông tin mà QuÑc Dũng Blog c­p nh­t đưãc thì chung cư Sunshine Thç Thiêm t¡o vË trí n±m t¡i Lô đ¥t sÑ 2-8, khu vñc đô thË Thç Thiêm, qu­n 2, TP HCM. Như Khách hàng cũng đÁu bi¿t, Thç Thiêm là mÙt khu vñc đô thË mÛi cça qu­n 2 nói riêng biÇt và là trung tâm hành chính xa l¡ cça TP HCM nói cùng, đ³ng c¥p cça khu vñc đô thË này sánh ngang VÛi cao c¥p cça Các khu vñc đô thË khác trong khu.

Thç Thiêm vÑn đưãc sí dång VÛi chéc năng chính là bÕ sung thêm Các dñ án chéc năng cao c¥p nh¥t mà khu vñc qu­n 1 hiÇn chưa t¡o. Và như v­y, Sunshine Venicia qu­n 2 trß nên căn hÙ chung cư sß hïu vË trí đ·c biÇt, là “ trung tâm cça trung tâm mÛi”.

Lô đ¥t sÑ 2-8, khu vñc đô thË Thç Thiêm, qu­n 2, TP HCM thuÙc m·t tiÁn cça Đ¡i lÙ Vòng Cung, ngay c¡nh h§m Thç Thiêm. do v­y, Sunshine Venicia tÍa l¡c ngay hàng lo¡t siêu ph©m cao c¥p cça qu­n 2 như: Empire City (Keppel Land), Eco Smart City (Lotte), Sala Đ¡i Quang Minh, The Metropole, Thç Thiêm Xi, The Riverin,...

QuÑc Dũng Blog nh­n đËnh Các ch× NÕi b­t vÁ vË trí cça chung cư Sunshine Qu­n 2

sunshine venicia

Theo nh­n xét cça Các chuyên gia BDS cũng như nh­n đËnh cùng cça QuÑc Dũng Blog thì Sunshine Venicia chéa đñng vË th¿ ĐÑi vÛi các nơi Vưãt b­c như:

- Thé nh¥t, vË trí thuÙc trung tâm cça toàn bÙ sñ g¯n k¿t

lúc trß thành dân cư cça chung cư Sunshine Venicia Qu­n 2, quý ngưÝi dân s½ thu­n lãi và nhanh chóng đi đ¿n nhïng đËa điÃm khác nhau như:

+ Qu­n 1: đi qua h§m Thç Thiêm ho·c qua c§u Thç Thiêm 1, c§u Thç Thiêm 2 chÉ kho£ng të 3-5 phút.

+ đi l¡i khu đô thË C£ng Khánh HÙi ( qu­n 4): chÉ m¥t 3 phút thông qua h§m Thç Thiêm.

+ l¡i qu­n Bình Th¡nh: chÉ m¥t kho£ng 5 phút thông qua c§u Thç Thiêm 1.

+ Ti¿p c­n qu­n 7: khá tiÇn nghi và nhanh chóng khi qua h§m Thç Thiêm- NguyÅn thành thành. trong tương lai s½ có thêm tuy¿n đưÝng c§u Thç Thiêm 4 - đưÝng NguyÅn Văn Linh.

+ đi tÛi Nhïng tiÇn nghi cao c¥p, trung tâm thương m¡i, khu văn phòng cao c¥p: ChÉ trong të 3-5 phút.

- Thé 2, bưÛc view xinh Quoc Dung Blog đ¹p mang tÛi cách nhìn sáng giá “ triÇu đô”

Theo QuÑc Dũng Blog c­p nh­t thì t¡i Sunshine Venicia qu­n 2, 100% Các căn hÙ chung cư cao c¥p cça dñ án đÁu s½ t¡o lÑi view tuyÇt đÉnh xéng đáng cái nhìn triÇu đô khi nhìn vÁ phái qu­n mÙt, sông lÛn m¡nh Sài Gòn. khá ít dñ án t¡i trung tâm nên phÑ l¡i t¡o kh£ năng sá hïu quù đ¥t VÛi nhïng ưu th¿ như nhiên. VÛi t§m nhìn này, Khách hàng s½ đưãc hưßng thå và tr£i nghiÇm không gian sÑng hoàn toàn thoáng đãng, trong lành dù b¥t cé giai đo¡n nào trong sÑ ngày ngay t¡i chánh chung cư cça mình.

- Thé ba, vÁ m·t b±ng giá bán nhÝ vË th¿ cça dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2

chung cu sunshine venicia quan 2

Theo kh£o sát cùng cça QuÑc Dũng Blog thì m·t b±ng giá bán cça Các dñ án ß khu vñc Thç Thiêm tính l¡i thÝi kó hiÇn t¡i là 4500 USD/m2. tëng năm, m·t b±ng giá bán s½ gia tăng trưÝng chëng > 25% ( të kho£ng 2-3 năm trß tÛi đây).

ĐÑi vÛi m¡ng lưÛi H¡ t§ng đưãc quy ho¡ch bài b£n như c§u Thç Thiêm 1, 2,3,4 đang đưãc xây nh±m g¯n k¿t VÛi các tuy¿n đưÝng khác nhau trong ra phÑ s½ làm cho chëng t§m g¯n k¿t l¡i t¥t c£ đËa điÃm të căn hÙ chung cư cao c¥p qu­n 2 này trß thành vô cùng tiÇn nghi. Và nhÝ v¥n đÁ sß hïu lÙ trình thoáng mát thì tình tr¡ng bË ùn t¯c giao thông s½ khá hi¿m lúc x£y ra. Và thú vË, QuÑc Dũng Blog ch¯c ch¯n, khi sÑng ngay t¡i trung tâm Thç Thiêm thì t¥t c£ toàn bÙ cơ sß v­t ch¥t të bán l» hay vui chơi gi£i trí, vui chơi, trung tâm thương m¡i đÁu có đ§y đç nh±m Giúp đáp éng Quý khách t¡i khu vñc này như Central Plaza - chu×i thương m¡i sau lòng đ¥t, chç hát Opera, m¡ng lưÛi tiÇn nghi Cresent Bolevard, Central Lake, bà trung tâm.

trên đây là Nhïng nh­n đËnh vÁ vË trí cça dñ án chung cư Sunshine Venicia cça QuÑc Dũng Blog, hi vÍng s½ mang đ¿n thå hïu nghi dành Khách hàng, chç đ§u tư.