Log in Register

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Monday, July 22, 2019
Với du an NovaBeach Cam Ranh VNREP tất cả đều trở thành hiện thực

Với du an NovaBeach Cam Ranh VNREP tất cả đều trở thành hiện thực

biÇt thñ NovaBeach Cam Ranh là càng dñ án vô cùng h¥p d«n t¡i khu Cam Ranh Khánh Hòa, đưãc nhà đ§u tư Novaland triÃn khai vô 5 2018, VÛi đËa th¿ vô cùng khác biÇt, dñ án còn đưãc bi¿t l¡i t¡o quy mô khçng nh¥t khu vñc, phía c¡nh đó chu×i tiÇn ích đ·c biÇt nÕi b­c cũng như Các c¥u trúc tiÇn ích, nÙi th¥t h¿t séc đ·c s¯c.

Bài vi¿t này chuyên gia căn hÙ VNREP s½ Giúp Khách hàng TÕng quan vÁ đËa th¿, bÝ b¿n bán, cơ sß v­t ch¥t và Các thi¿t k¿ chính théc khu vñc villa cao c¥p NovaBeach Cam Ranh.

Thông tin vË trí dñ án NovaBeach Cam Ranh

vË th¿ chính xác nh¥t dñ án NovaBeach Cam Ranh tÍa l¡c ngay m·t tiÁn đưÝng NguyÅn thiÇn ra, NguyÅn thiÇn nên, Cam H£i Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa (Trung tâm Bãi Dài)

K¿ bên dñ án NovaBeach Cam Ranh là tuy¿n đưÝng lÛn m¡nh ven biÃn. g¯n k¿t VÛi trung tâm Cam Ranh trong sÑ 5 phút đi xe.

Të biÇt thñ NovaBeach Cam Ranh dân cư chÉ m¥t chëng 3 phút thông đã có kh£ năng đ¿n khu vñc đô thì, qu§n kh£ năng nghÉ dưáng Avani Cam Ranh Resort & Villas.

novabeach cam ranh

Të dñ án NovaBeach Cam Ranh m¥t năm - 7 đ¿n Các nơi du lËch VÛi toàn bÙ Nhïng tiÇn ích thú vË đ§y đç và sµn sàng phåc vå.

Të chung cư NovaBeach Cam Ranh tÛi sân bay Cam Ranh kho£ng 10 phút.

Të NovaBeach Cam Ranh tÛi thành phÑ Nha Trang trong 20 phút.

Thông tin nÙi th¥t, thi¿t k¿ villa NovaBeach Cam Ranh

Nét đ·c trưng nh¥t ß thi¿t k¿ ngôi villa NovaBeach Cam Ranh đó chính là hình d¡ng khÑi phù hãp bao bÍc do cça sÕ làm b±ng hính lowe tinh x£o. Nhïng khu vñc biÇt thñ t¡o diÇn tích khác nhau s½ đưãc trang trí nÙi th¥t khác nhau ĐÑi vÛi diÇn tích giao đÙng të 3 PN đ¿n 4 PN.

Phòng ngç m×i ngôi villa đưãc thi¿t k¿ t¡o cía sÕ kính, không gian phòng b¿p, khu sinh ho¡t đÁu đưãc tÑt hóa điÁu kiÇn sao cho khoáng đãng nh¥t mà ngưÝi dùng đëng bË gò bó.

B¥t kì ß ch× đâu trong sÑ ngôi chç Quý khách v«n nh­n đưãc luÓng ánh ki¿n thiên nhiên të bên ngoài vô, gây càng không gian sÑng mÛi gũi ĐÑi vÛi thiên v­y ĐÑi vÛi b§u không khí trong lành phía ngoài. cư dân s½ t¡o càng đÝi an cư s£ng khoái và lý tưßng nh¥t.

mÍi Nhïng nÙi th¥t trong chung cư đÁu đưãc chÍn kĩ lưáng, phåc vå ch¥t Lưãng d«n đ§u và đ³ng c¥p nh¥t, chÝ gây ra càng môi trưÝng sÑng siêu đ³ng c¥p và đúng gu hưßng thå cho chç sß hïu.

NÙi th¥t bên trong sÑ đ¿n të danh ti¿ng nÕi ti¿ng và uy tín nh¥t bao gÓm v­t liÇu phát triÃn l¡i Nhïng thi¿t bË vÇ sinh, nÙi th¥t dính tưÝng, đÁu đưãc chç đ§u tư chÍn tinh t¿ và c©n th­n.

novabeach cam ranh

Thông tin vÁ ti¿n đÙ xây NovaBeach Cam Ranh

Theo thông tin kh£o sát të dñ án dñ án NovaBeach Cam Ranh thì Nhïng kù sư nhà th§u dñ án NovaBeach Cam Ranh đã ti¿n hành thăm dò đËa ch¥t đà t¡o kh£ năng thì công ph§n móng ch¥t .SÑ nh¥t. bưÛc thăm dò đËa ch¥t là mÙt trong sÑ Nhïng bưÛc r¥t quan trÍng đà Giúp dñ án t¡o kh£ năng đ¡t ch¥t SÑ lưãng tÑi ưu nh¥t. khi¿n tiÁn đÁ cho Các công đo¡n dưÛi.

HiÇn t¡i, dñ án đã hoàn ra xong thÝi điÃm móng cÍc. t¡i công trưÝng Các công nhân và kù sư đang ráo ri¿t xây dñng đà dñ án hoàn ra thi công nÁn móng và ph§n thô cça dñ án và ti¿n hành chào bán đúng t¡i gian dñ ki¿n.

t¡i gian bàn giao villa NovaBeach Cam Ranh rơi vào t§m năm 2021.

Thông tin vÁ k¿t c¥u tiÇn ích căn hÙ NovaBeach Cam Ranh

dñ án villa NovaBeach Cam Ranh đưãc k¿t c¥u cñc kó đa d¡ng VÛi chu×i cơ sß v­t ch¥t lý thú như là khu vñc bà bơi, công mĩ, phòng chåp £nh, ©m thñc dinh dưáng, khu vñc tÕ chéc tiÇc sinh nh­t dành cho Nhïng bé, trung tâm thương m¡i, khu vñc săn sóc y t¿, khu trưÝng hÍc, khu vñc gi£i trí dành cho tr» em và ngưÝi lÛn m¡nh tích hãp nhiÁu khu trong nhà,ngoài trÝi,.

Công viÇ trang bË khá rÙng t¡o các trò chơi đ·c biÇt nh±m Các bé t¡o thà thÏa thích vui đùa như là khu vñc trò chơi v­n đÙng ĐÑi vÛi Các môn thà dåc thà thao bóng rÕ, bóng chuyÁn, bóng đá mini, thư viÇn sách dành tr» nhÏ, trò chơi trí tuÇ như ghép hình ki¿n t¡o Lego, v½ tranh cát, tô tưãng đëng chÉ nh±m gi£i trí mà còn phát triÃn thà ch¥t và trí tuÇ...

Ti¿n đÙ phát triÃn có quy¿t đËnh luôn ti¿n đÙ thanh toán ?

Quy trình thanh toán đưãc thñc hiÇn song song ĐÑi vÛi ti¿n đÙ phát triÃn. Dñ sáng s½ bàn giao vô đ§u năm 2021. Nhïng thông tin trên ph§n ti¿n đÙ xây dñ án NovaBeach Cam Ranh đã nói r¥t rõ vÁ Các thÝi kó trÍng tâm cça dñ án.

novabeach cam ranh

Phương théc thanh toán khá linh ho¡t Quý khách hàng có thà thanh toán theo ti¿n đÙ thi công dñ án đà Khách hàng có thà đưa ra Các phương án tài chánh hiÇu qu£.

HiÇn ß Quý khách muÑn mua dñ án NovaBeach Cam Ranh t¡o thà ti¿n hành giï điÃm thé tñ ưu tiên ĐÑi vÛi phía n¯m ch× là 200 triÇu/ căn.

SÑ thé tñ càng nhÏ thì thà mua đưãc hàng, lña chÍn chung cư xinh đ¹p mÙt cao. TiÁn n¯m điÃm s½ t¡o hoàn tÛi n¿u như Quý khách không chÍn đưãc Dòng s£n ph©m ưng ý trong sÑ ngày mß bán. N¿u không chÍn đưãc căn villa thích hãp Khách hàng s½ đưãc hoàn tiÁn.

phù hãp đÓng mua bán s½ đưãc ký trong vòng 30 ngày kà të ngày chuyÃn cÍc, phía mua s½ có trách nhiÇm đóng đç 30% giá trË căn hÙ chung https://vnrep.com/novabeach-cam-ranh/ cư.

Nhïng ph§n trăm còn l¡i s½ đưãc chia nhÏ theo tëng tháng cho tÛi lúc nh­n chç Khách hàng đóng đç 95%. 5% còn l¡i s½ đóng lúc nh­n sÕ.

trên đây là thông tin xa l¡ nh¥t dñ án NovaBeach Cam Ranh.