Log in Register

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Monday, July 22, 2019
Nếu mua eco green quan 7 SaleReal quý khách cần chuẩn bị gì

Nếu mua eco green quan 7 SaleReal quý khách cần chuẩn bị gì

TÕng quan dñ án căn hÙ chung cư Eco Green Sài Gòn cça chç đ§u tư Xuân Mai

Eco Green Sài Gòn là càng dñ án vô cùng thu hút đưãc nhà đ§u tư Xuân mai triÃn khai ngay trong lòng Qu­n 7. dñ án đãi s½ đem l¡i cho Quý khách hàng càng chÍn lña an cư đ·c biÇt t¡i khu Nam Sài Gòn.

dñ án ©n chéa đËa th¿ đ¯c đËa, m¡ng lưÛi cơ sß v­t ch¥t phong phú và thú vË.

Bài vi¿t này SaleReal Team s½ TÕng quan l¡i Quý khách hàng thông tin vÁ căn hÙ chung cư Eco Green Sài Gòn đà Quý khách có kh£ năng hiÃu rõ trên dñ án cñc kó h¥p d«n này.

eco green quan 7

Thông tin chung cư Eco Green Sai Gon

Eco Green Sài Gòn là dñ án mái phù hãp thương m¡i gÓm dËch vå, khách s¡n và chç ß cao c¥p và m¡ng lưÛi tiÇn ích vưãt trÙi, xây nên mÙt khu compound ĐÑi vÛi cÙng đÓng dân cư hoàn thiÇn.

phéc diÇn tích dñ án kho£ng 14,36 ha tÍa l¡c ß vË th¿ đ¯c đËa là m·t tiÁn đưÝng NguyÅn Văn Linh giao Tân Thu­n Tây, PhưÝng Tân Thu­n, Qu­n 7, TP bà Chí Minh. Đưãc nhà đ§u tư XuanMai Corp có tên đ§y đç là Công ty CP Чu tư phát triÃn Xuân Mai Sài Gòn (Xuân Mai Sài gòn) làm tÕng th§u xây dñng ĐÑi vÛi chu×i cơ sß v­t ch¥t nÙi khu đ³ng c¥p, trang thi¿t bË nÙi th¥t đ³ng c¥p cho tÛi không gian sinh sÑng non yên lành. dñ án Eco Green Sài Gòn s½ trß thành nơi sÑng hoàn h£o cça cư dân nên phÑ.

nhà đ§u tư XuanMai Corp (Công ty CP Чu tư phát triÃn Xuân Mai Sài Gòn (Xuân Mai Sài gòn)) là mÙt trong Nhïng chç đ§u tư t¡o thương hiÇu, danh ti¿ng này g¯n liÁn ĐÑi vÛi nhïng dñ án nÕi trÙi t¡i Hà NÙi.

chç đ§u tư thưÝng xuyên hãp tác ĐÑi vÛi Các đÑi tác chi¿n năng nưÛc ngoài có nên tñu, kù thu­t cao, trong sÑ quá trình xây dñng Nhïng dñ án, Nhïng đơn vË thi¿t k¿ tòa chç, thi¿t k¿ c£nh thà danh ti¿ng như là Plus Architecture Australia, Bruce Henderson Architects, Australia phå trách k¿t c¥u, concept, Văn phòng bán hàng và chung cư....

can ho eco green quan 7

– tÕng th§u xây dñ án Eco Green Sai Gon là EPC, Công ty Bình ĐËnh ViÇt Nam và Công ty yên Phong là đơn vË thi công móng cÍc, Công ty tư v¥n và thi¿t k¿ Xuân Mai (XMT) là đơn vË thi công thi¿t k¿ cça t¥t c£ tháp căn hÙ t¡i dñ án.

Xét vÁ y¿u tÑ sinh thái và không gian sinh sÑng t¡i căn hÙ Eco Green Sai Gon chúng tôi nh­n th¥y r±ng, đây là mÙt trong Nhïng căn hÙ đưãc c¥u trúc theo chu©n sinh thái VÛi ch¥t SÑ lưãng điÁu kiÇn sinh sÑng cñc kó thu hút, dñ án có công viên cây non trung tâm và toàn bÙ Các y¿u tÑ vÁ m£ng xanh, đÙ che phç luôn đ·t lên hàng đ§u ĐÑi vÛi 70% còn l¡i 30% dùng đà xây dñng Nhïng tháp căn hÙ chung cư.

nhà đ§u tư c¥u trúc Eco Green Sai Gon bao gÓm 7 tòa căn hÙ chung cư, h§u h¿t Nhïng tháp căn hÙ chung cư đÁu có 2 đ¿n 3 t§ng h§m nh±m xe. RÙng rãi, tiÇn nghi cho ngưÝi dân sí dång. căn hÙ đ³ng c¥p Eco Green Sai Gon đÁu đưãc c¥u trúc të 2 tÛi 3 phòng ngç, diÇn tích phong phú të 52m2 l¡i 92m2, ĐÑi vÛi bưÛc cía và bưÛc ban công khác nhau, phù hãp ĐÑi vÛi toàn bÙ cung m¡ng, chánh bßi nhiên, Quý khách hàng có kh£ năng an tâm chÍn Các căn hÙ mà mình muÑn chéa đñng.

Ngoài căn hÙ chung cư đ³ng c¥p, dñ án Eco Green Sai Gon còn t¡o chung cư thương m¡i và dËch vå, Khách s¡n cao c¥p, Văn Phòng h¡ng A, Shophouse, Officetel ß tòa tháp trung tâm ngay m·t tiÁn đưÝng NguyÅn Văn Linh.

dñ án Eco Green Sai Gon sß hïu t¥t c£ 50 tiÇn ícc nÙi khu vñc nh±m đáp éng dân cư như là trưÝng m§m xanh và trưÝng tiÃu hÍc, công mĩ Eco-Green, khách s¡n đ³ng c¥p, trung tâm mái chéc thå kiÇn, trung tâm thà thao như phòng thà hình, dËch vå làm xinh đ¹p spa, yoga, qu£ng trưÝng ánh ki¿n, khu ©m thñc vưÝn nưÛng BBQ, thư viÇn à phòng sinh ho¡t cùng, đưÝng ch¡y bÙ, hÓ bơi 4 mùa t¡o y¿u tÑ hòa nhiÇt đÙ theo mùa…

eco green saigon quan 7

Xét vÁ y¿u tÑ pháp lý dñ án Eco Green Sai Gon chúng tôi nh­n m¥y pháp lý căn hÙ khá rõ ràng, Quý khách có thà an tâm đ§u tư l«n mua t¡i, sÕ hÓng tëng căn s½ c¥p trong sÑ vòng 6 tháng nh¯c të ngày bàn giao nhà, chéa đñng lâu dài theo quy đËnh pháp lu­t, NgưÝi ViÇt Nam mô hình sß hïu lâu dài, có sÕ c¥p quyÁn sí dång, ngưÝi nưÛc ngoài đưãc cho thuê dài h¡n ĐÑi vÛi nay h¡n là 50 5 theo lu­t pháp hiÇn hành.

Dñ ki¿n bàn giao quý 2, năm 2021. HiÇn t¡i dñ án đang thi công ph§n móng cÍc, tiêu chu©n bË cho giai đo¡n TrưÛc h¿t mß bán.

hơn đây là thông tin SaleReal Team cơ b£n vÁ căn hÙ Eco Green Sai Gon Qu­n 7 mà SaleReal Team muÑn gíi tÛi Quý khách hàng. Hy vÍng Các thông tin mà SaleReal Team c¥p s½ Khi¿n ích hơn cho Quý khách hàng trong sÑ viÇc chÍn tìm ki¿m căn hÙ sinh sÑng cho c£ nhà Khách hàng.

Thông tin vÁ giá bán và phương théc thanh toán xa l¡ nh¥t dñ án Eco Green Sai Gon s½ đưãc Nhïng chuyên gia SaleReal TÕng quan l¡i Quý khách hàng cå thà nh¥t t¡i công ty BDS SaleReal. ß đây b±ng 6 5 kho£n nghiÇm vÁ thË trưÝng BDS Tp. Hcm Các chuyên gia s½ đưa thành Nhïng lÝi khuyên chân nên nh¥t tÛi Khách hàng.