Log in Register

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Wednesday, November 20, 2019
TOP những người thành công tại dungquoc đáng ngưỡng mộ

TOP những người thành công tại dungquoc đáng ngưỡng mộ

Thông tin căn hÙ Qu­n 7

5 2019 t¡o kh£ năng xem là mÙt 5 đ¡i th¯ng cça Nhïng dñ án chung cư cao c¥p Qu­n 7. Të đ§u năm đ¿n t¡i, Lưãng giao dËch thành công liên tåc tăng lên và hiÇn đang có nhiÁu chç đ§u tư đang dành sñ chú trÍng đ·c biÇt l¡i Nhïng dñ án chung cư Qu­n 7.

Giïa hàng lo¡t Các dñ án đang mß bán, thành lña chÍn mua chung cư Qu­n 7 nào đÃ ß ? giá bán Các dñ án căn hÙ Qu­n 7 là bao nhiêu ? cơ hÙi đ§u tư tăng giá sau này t¡o vàng r±ng ?

Hãy cùng vÛi QuÑc Dũng Blog tr£ lÝi tëng câu hÏi và đưa nên đưãc chÍn đúng đ¯n nh¥t khi chÍn lña mua dñ án căn hÙ t¡i trung tâm Qu­n 7?

can ho quan 7

chung cư cao c¥p Qu­n 7 phù hãp mua đÃ ß hay nh±m đ§u tư ?

sñ gia tăng dân sÑ đëng ngëng t¡i Nhïng nên phÑ m¡nh làm cho nhu c§u mua căn hÙ cũng gia tăng theo. Qu­n 7 là càng trong Nhïng qu­n trung tâm t¡i nên phÑ bà Chí Minh t¡o tÑc đÙ đô thË hóa nhanh và có thË trưÝng căn hÙ cao c¥p xây.

Tuy th¿, Nhïng dñ án chung cư Qu­n 7 đëng chÉ Tå hÙi toàn bÙ ưu th¿ nh±m hãp VÛi Khách hàng mua ß mà QuÑc Dũng Blog còn cho h³n đây là điÁu kiÇn ch¯c cho Các chç đ§u tư BDS muÑn thu lÝi lúc đ§u tư vào căn hÙ Qu­n 7.

đËa th¿ căn hÙ Qu­n 7 tÍa l¡c là Các đËa th¿ đ¯c đËa. Nhïng nhà đ§u tư m¡nh như Sunshine Group, Xuân Mai Corp, Keppel Land, Phú mù Hưng, ... luôn lña chÍn Nhïng quù đ¥t vàng nh±m phát triÃn Nhïng dñ án cça mình. đ¥y là Nhïng ch× h£o g§n trung tâm qu­n và nên can ho quan 7 dungquoc phÑ, m·t đưÝng lÛn m¡nh, g§n sông vëa Tå hÙi phong thçy vưãng khí, vëa g¯n k¿t giao thông thu­n lãi. vì th¿, cư dân t¡o kh£ năng đi đơn gi£n và tiÁm lñc đ§u tư cho thuê cũng cao hơn r±ng so VÛi Nhïng khu vñc khác.

lý do thé 2 nh±m QuÑc Dũng Blog kh³ng đËnh Nhïng khu vñc căn hÙ chung cư Qu­n 7 là nơi sÑng và đ§u tư hoàn h£o bßi c¥u trúc cao c¥p, tiên ti¿n, tiÇn ích nÙi khu vñc và ngo¡i khu vñc đ§y đç. Nhïng dñ án t¡i đây đç kh£ năng đáp éng chu©n mñc sÑng cao c¥p cça dân cư và c£ Các khách thuê ß ra đ§u tư cũng s½ đem l¡i lãi nhu­n vô cùng thú vË.

ch× qua mÙt sÑ dñ án căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 như khu vñc đô thË Phú h£o Hưng, Sunshine City Sài Gòn, Riviera Point, Cosmo City, Sunshine Diamond River hay Ascent Garden Home, ... QuÑc Dũng Blog đÁu th¥y càng điÃm cùng là Các dñ án này t¡o chính sách bán hàng các ưu đãi, méc giá và thi¿t k¿ phong phú, thích hãp VÛi nhiÁu đÑi tưãng Quý khách khác nhau ra dù mua đà t¡i hay đ§u tư đÁu phù hãp.

giá bán căn hÙ chung cư Qu­n 7 là bao nhiêu ?

can ho chung cu quan 7

Nhìn chung, giá BDS ß Qu­n 7 r¥t hãp lý so ĐÑi vÛi Các khu trung tâm t¡o môi trưÝng tương đương và méc giá này hiÇn v«n đang gia tăng tëng ngày. Và Nhïng dñ án ß Các phân khúc khác nhau (trung c¥p – đ³ng c¥p – h¡ng sang) hay Nhïng dñ án có môi trưÝng bào giao khác nhau (hoàn t¥t nÙi th¥t cơ b£n – full nÙi th¥t) s½ t¡o méc giá khác nhau.

dưÛi đây QuÑc Dũng Blog s½ chia s» vÁ giá bán cça nhïng dñ án chung cư Qu­n 7 nh±m Quý khách n¯m b¯t đưãc.

+ dñ án Ascent Garden Home ß Tân Thu­n, Qu­n 7

dñ án hiÇn đang triÃn khai xây dñng

Méc giá đang bán t§m të 35 – 40 triÇu/m2, méc giá này khá c¡nh tranh so VÛi m·t b±ng cùng Nhïng dñ án cùng phân khúc cça khu vñc.

+ dñ án MidTown Phú h£o Hưng t¡i Tân Phú, Qu­n 7

dñ án căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 đang xây dñng tÛi t§ng năm

Méc giá chào bán đãt l¡ nh¥t t§m të 74 – 75 triÇu/m2 (cao trên đãt mß bán trưÛc të 8 – 10 triÇu/m2).

Sơ lưãc thêm Các thông tin khác vÁ dñ án Phú mù Hưng Qu­n 7 qua Nhïng bài vi¿t cça QuÑc Dũng Blog.

+ dñ án Sunshine City Sài Gòn t¡i Phú Thu­n, Qu­n 7

dñ án căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 cça Sunshine Group hiÇn đã c¥t nóc ninh S1 và đang triÃn khai tòa S4.

giá bán cça chung cư Sunshine City Saigon t§m të 55 – 65 triÇu/m2

+ Dñ án Sunshine Diamond River ß Đào Trí, Phú Qu­n, Qu­n 7

dñ án căn hÙ chung cư Qu­n 7 thé 2 cça Sunshine Group đang đưãc thi công phát triÃn

Méc giá chào bán cça dñ án Sunshine Diamond River cũng tương đương VÛi Sunshine City Sài Gòn, të 55 - 65 triÇu/m2 VÛi Nhïng lãi th¿ nÙi b­t.

Thông tin kinh ti¿t vÁ 2 dñ án căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 cça Sunshine Group đã đưãc QuÑc Dũng Blog c­p nh­t trên trang dñ án chung cư Qu­n 7. Qúy Quý khách hàng chú ý t¡o kh£ năng đón đÍc Các bài vi¿t t¡i đây.

+ dñ án Eco Green Saigon t¡i Tân Thu­n Tây, Qu­n 7

dñ án căn hÙ cça Xuân Mai Corp cũng đang ti¿n hành xây.

chung cu quan 7

Qua 3 đãt chào bán, dñ án có méc giá gia tăng khá mau, të 43 triÇu/m2 trong sÑ đãt mÙt và dñ ki¿n s½ là 60 – 65 triÇu/m2 trong sÑ đãt chào bán tÛi đây - đãt 4.

Nhìn qua giá bán cça Nhïng dñ án đã chào bán đưãc nhiÁu đãt, Khách hàng có kh£ năng m¥y luôn thå gia tăng giá trË b¥t đÙng s£n cça khu Qu­n 7. do nhiên, n¿u Khách hàng đang có ý đËnh đ§u tư chung cư cao c¥p Qu­n 7 thì không thành bÏ lá điÁu kiÇn và t¡i ch× tÑt này.

t¡i Nhïng thÝi điÃm và thÝi điÃm chào bán khác nhau, giá bán Nhïng căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 cũng s½ có thå chênh lÇch. vì nhiên nh±m nh­n b£ng giá kho£n ti¿t và chánh xác nh¥t, Quý khách có thà đăng ký VÛi QuÑc Dũng Blog nh±m nh­n thông tin kinh ti¿t vÁ dñ án mà mình đang chú ý và muÑn Đôi nét.