Log in Register

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Sunday, August 25, 2019
nhận định tiềm năng du an FLC Eco Charm

nhận định tiềm năng du an FLC Eco Charm

m¡ng lưÛi cơ sß v­t ch¥t dñ án Eco Charm Đà Nµng đưãc k¿t c¥u như th¿ nào?

dưÛi lúc thành công VÛi hàng lo¡t Nhïng Dòng s£n ph©m b¥t đÙng s£n ß tÉnh Thanh Hoá và Bình ĐËnh, xa l¡ đây, t­p đoàn FLC vëa l¡ cho nên m¯t dñ án FLC Eco Charm Đà Nµng ĐÑi vÛi quy mô quy ho¡ch g§n 60ha. dñ án đang đưãc trân trÍng thå chú ý të bên Khách hàng ĐÑi vÛi 1 m¡ng lưÛi tiÇn nghi đ§y NÕi trÙi.

c¥u trúc cơ sß v­t ch¥t dñ án Eco Charm bao gÓm Nhïng gì? M­t đÙ diÇn tích bÑ trí Nhïng h¡ng måc t¡i dñ án ra sao? vË trí biÇt thñ Eco Charm t¡i đâu? là Nhïng viÇc të dñ án xa l¡ cça t­p đoàn FLC đang đưãc Các Quý khách hàng chú ý Sơ lưãc các nh¥t.

ĐÑi vÛi bài vi¿t đưãc chia s» të Các chuyên gia PiRealtor ß đây, chúng tôi s½ Đánh giá Các viÇc xoay quanh Các c¥u trúc tiÇn nghi t¡o ß dñ án Eco Charm Đà Nµng, hi vÍng đây s½ là nguÓn tài liÇu tham kh£o hïu nghi Giúp Quý khách hàng có kh£ năng tìm ki¿m và chÍn lña cho mình 1 nơi sinh sÑng nghÉ ngơi phù hãp.

c¥u trúc m¡ng lưÛi cơ sß v­t ch¥t ß dñ án FLC Eco Charm

ĐÑi vÛi quy mô quy ho¡ch g§n 60ha, dñ án Eco Charm Đà Nµng đưãc chç đ§u tư sí dång chëng 67% tÕng diÇn tích đà thi¿t k¿ điÁu kiÇn sÑng và Nhïng cơ sß v­t ch¥t đáp éng cho cuÙc an cư cça cÙng đÓng cư dân và du khách.

trong đó, thi¿t k¿ Các tiÇn nghi đưãc l¯p đ·t như sau: 5.2ha dành Các k¿t c¥u Nhïng h¡ng måc thương m¡i, 18,6ha đưãc sí dång cho viÇc c¥u trúc tiÇn ích công cÙng, và 13,9ha là diÇn tích nh±m l¯p Cơ sß h¡ t§ng giao thông nÙi khu vñc.

hÇ thÑng tiÇn ích ß nhà phÑ Eco Charm đưãc ưu tiên phát triÃn mang đ­m cách tñ v­y cây non thông thoáng trong lành. nhÝ vË th¿ dÅ dàng, to¡ l¡c ngay vùng biÃn hoang sơ lưu giï đ§y trË giá và nguÓn tài nguyên tñ v­y đa d¡ng, đây chánh là ưu th¿ cñc kó trÍng tâm cça chç đ§u tư trong sÑ v¥n đÁ thi¿t k¿ Các cơ sß v­t ch¥t t¡i dñ án FLC Đà Nµng.

BiÃu tưãng cça Các tiÇn nghi ß đây đ¥y chính là khu vñc sân Golf đưãc c¥u trúc mang đ³ng c¥p quÑc tiÅn đưãc phç non bßi Các th£m cÏ tươi mát, là ch× thư giãn lý tưßng dành Nhïng quý ông và b¡n bè.

Eco Charm Đà Nµng thu­n tiÇn trong sÑ viÇc khai thác tiÁm lñc du lËch biÃn dña vË th¿ đ¯c đËa cái bÝ biÃn 200m, kÁ c¡nh bãi t¯m Sơn Thçy, an Bàng, đÁu là Nhïng bãi biÃn nÕi ti¿ng nơi đây đưãc yêu thích.

Đan xen vô Nhïng tiÇn nghi tñ v­y đ¥y chính là Các k¿t c¥u m·t nưÛc Vưãt b­c có công mĩ sinh thái, công viên văn hoá vun l§n TrưÛc tiên có m·t t¡i ViÇt Nam đưãc thñc hiÇn VÛi diÇn tích rÙng 2.4 ha.

KÁ c¡nh đó còn t¡o khu BBQ ngoài trÝi, con đưÝng điêu kh¯c ngoài trÝi, đưÝng hoa phưãng, đÁu là Nhïng cơ sß v­t ch¥t tràn đ§y môi trưÝng thiên nhiên hiÇn hïu, mà Quý khách hàng t¡o thà tha bà t­n hưßng.

t¥t th¿ đëng kh£ năng thi¿u ß khu đô thË s§m u¥t này đ¥y chính là thi¿t k¿ ß khu trung tâm thương m¡i, Shophouse, siêu thË, cùng vÛi Các bÙ môn gi£i trí tiêu chu©n 5 sao đem tÛi sñ phong phú trong sÑ Nhïng lo¡i hình tiÇn nghi, t¡o thà đáp éng ngay nhu c§u cça Khách hàng.

Clubhouse hiÇn đ¡i cao c¥p ĐÑi vÛi khu vñc tiÇc ngoài trÝi, khu vñc thà dåc thà thao tÕ phù hãp, hÓ bơi, Kid Zone điÃm vui chơi dành tr» em giàu ch¥t nhân văn cho Các dân cư nhí, tÕ hãp chç hàng, hÇ thÑng cía hàng ©m thñc, quán cà phê, bà chèo thuyÁn Kayak,… cũng là Nhïng tiÇn ích đưãc quan tâm chú trÍng áp dång t¡i khuôn mĩ nÙi khu mà Quý khách hàng t¡o thà thëa hưßng ngay ß khuôn mĩ nÙi khu vñc dñ án.

TÕng quan vÁ đËa th¿ dñ án Eco Charm Đà Nµng

sau Các chia s» vÁ tiÇn ích Shophouse Eco Charm, Quý khách t¡o kh£ năng tham kh£o thêm Nhïng đ·c điÃm đËa th¿ mà dñ án FLC Eco Charm đang sß hïu.

Cå thÃ, dñ án t¡o vË th¿ to¡ l¡c ngay cía sông Cu Đê thuÙc qu­n Liên ChiÃu, thành phÑ Đà Nµng. nơi đây chính là điÃm liên k¿t khu vñc trÍng tâm khi t¡o sñ hiÇn hïu cça 4 tuy¿n đưÝng giao thông huy¿t m¡ch, bao gÓm: Hành lang kinh t¿ Đông Tây, QuÑc lÙ 1A, đưÝng NguyÅn T¥t Thành và cao tÑc Liên ChiÃu - Dung Qu¥t.

©n chéa vË trí lưng giáp núi, m·t lÑi biÃn và dÓi dào nguÓn tài nguyên tñ v­y, vË trí dñ án đưãc thëa hưßng c£ vÁ Nhïng giá trË an cư l«n kh£ năng phát triÃn. ĐÑi vÛi sñ linh ho¡t cça các tuy¿n đưÝng, viÇc thñc hiÇn liên k¿t vùng và g¯n k¿t giao thông đưãc diÅn ra đ·c biÇt thu­n tiÇn.

ChÉ ĐÑi vÛi 5-25 phút đi, Quý khách có thà ti¿p c­n khu sân bay Đà Nµng, ga Đà Nµng, trung tâm hành chánh, bÇnh viÇn ung bưÛu, b¿n xe thành phÑ, khu vñc công nghÇ thông tin, khu đô thË Tây B¯c, và hàng lo¡t Các khu resort, bãi biÃn h£o chç hàng, Các mô hình vui chơi gi£i trí nghÉ ngơi hiÇn hïu.

hơn đây là 1 sÑ thông tin vÁ dñ án FLC Eco Charm Đà Nµng đưãc tÕ hãp të Nhïng chuyên gia PiRealtor Team. Các Quý khách đang t¡o thå chú ý tÛi dñ https://pirealtor.net/eco-charm-da-nang/ án mÛi này có kh£ năng tham kh£o thêm Các nÙi dung bài vi¿t khác đưãc chúng tôi c­p nh­t thưÝng xuyên ß đây ho·c liên hÇ trñc ti¿p đà đưãc trã giúp t­n tình.